Bloeien doet groeien!

Basisscholen Asper, Baaigem, Gavere, Vurste

Op bezoek bij de imkers
Schoolfeest
Gewonnen! Vliegen in een vliegtuig!
Scholenveldloop
Les buiten met meester Jan!
Onderzoekmethoden
Muziek maken!

Inschrijven

 

WELKE LEEFTIJD?

Spring gerust eens binnen op het secretariaat of
neem contact op met onze directie via e-mail of telefoon:

Asper:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
09/384.56.19 

Gavere, Baaigem of Vurste:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
09/384.31.68

 

WELKE VESTIGING?

Vestiging Onderwijsniveau:
Asper:
Peuterklas
Kleuterklas
Lager Onderwijs
Baaigem: Peuterklas
Kleuterklas
Lager Onderwijs
Gavere: Peuterklas
Kleuterklas
Lager Onderwijs
Vurste:
Lager Onderwijs

  

WAAR, WANNEER EN BIJ WIE?

 • Op de openklasdagen;
  • Asper: 14 sep 2019 van 10u-12u & 7 maart 2020 van 10u-12u.
  • Baaigem: 15 dec 2019 van 10u-12u.
  • Gavere: 24 nov 2019 & 21 maart 2020 van 10u-12u
  • Vurste: 25 april 2020 van 10u-12u.
 • Bij een huisbezoek door één van de leraren;
 • Op de schooldagen tussen 08.30 en 17 uur;
 • Gedurende de grote vakantieperiode tussen 10 en 12 uur iedere werkdag(indien het kan, geef liefst een telefoontje op voorhand);
 • Na afspraak met de directeur of één van de leraren;

WAT HEB JE NODIG?

 • Zeker:
  • De identiteitskaart (kids-ID) of
  • Uittreksel uit de geboorteakte of
  • Het trouwboekje
 • Indien in het bezit:
  • Het inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister of de verblijfskaart
  • De reispas


LEERPLICHT EN TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • KLEUTERONDERWIJS:
  Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.
  Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, namelijk: de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, de eerste schooldag van februari en de eerste schooldag na hemelvaartsdag.
 • LAGER ONDERWIJS:
  Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt en voldoet aan één van onderstaande voorwaarden :

  - het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.
  - beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolg in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie.

  Afwijkingen op het principe:
  1. Een leerling die een jaar te vroeg (wordt 5 jaar ten laatste op 31december van het lopende schooljaar) wordt ingeschreven, moet het voorafgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 185 halve dagen aanwezig zijn geweest
  2.Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.

  Afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs:
  In het gewoon onderwijs kan een leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar nog één schooljaar in het kleuteronderwijs ingeschreven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nemen de ouders hierover een beslissing.
  Voor leerplichtige kinderen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist.
  Een leerling die vijf jaar wordt vóór 1januari van het lopende schooljaar, kan in het lager onderwijs ingeschreven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders hierover een beslissing.
  In het gewoon onderwijs volgt een leerling normaal zes jaar, maar minimaal vier jaar en maximaal acht jaar, les in het lager onderwijs. Een leerling die vijftien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan geen lager onderwijs meer volgen.
  Voor toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist.
  Wanneer een leerling een deel van zijn schoolloopbaan in het gewoon onderwijs en een ander deel in het buitengewoon onderwijs heeft doorgebracht, dan is de mogelijke duur van het lager onderwijs maximaal 9 jaar.

  Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt.
  Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

  SCHOOLVERANDEREN TIJDENS HET SCHOOLJAAR: Ouders kunnen hun kinderen in de loop van het schooljaar vrij van school veranderen. Er is geen goedkeuring van directeur, inspecteur, departement Onderwijs of minister vereist.
  De nieuwe school moet de oorspronkelijke school van de schoolverandering op de hoogte brengen.

  SCHOOLVERANDEREN BIJ HET BEGIN VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR: Ouders kiezen vrij de school voor hun kinderen.

 

FORMELE REGELS:
De inschrijving gebeurt aan de hand van een uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje, de identiteitskaart of SIS-kaart van het kind, het inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister of de verblijfskaart en de reispas.
De ouders moeten een verklaring ondertekenen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
Aan de ouders wordt bij de inschrijving het rijksregisternummer gevraagd, dat gebruikt wordt in het kader van de leerplichtcontrole. Ouders mogen weigeren dit nummer door te geven.
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.
Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen, vragen ze een formulier bij de directeur en bezorgen dit uiterlijk op 30 juni van het voorafgaande schooljaar terug.
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen.
De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.
N.B.: in de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt.